Salgsbetingelser

De følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for avtaleinngåelse om tjenester og produkter hos Reklame-Huset.no AS.

For salgsbetingelser i vår nettbutikk for bedrifter (Reklamehandel.no), les her.

For salgsbetingelser i vår nettbutikk for privatpersoner (Printhub.no), les her.

Innledning

De følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for avtaleinngåelse om tjenester og produkter, så fremt ikke annet skriftlig foreligger.

 

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Ansvarlig/selger er Reklame-Huset.no AS:
Kjerkevegen 16, 2072 Råholt
Epost: info@reklame-huset.no
Telefon: 63 92 28 30
Org.nr: 971.224.193

Kunde er den personen som foretar bestillingen, på vegne av seg selv eller en bedrift/organisasjon.

Priser / tilbud / ordrebekreftelse

Alle priser er oppgitt eksklusiv MVA.

Tilbud gjelder kun i angitt periode, etter dette kan reklame-huset.no endre salgspris og spesifikasjoner som følge av prisendringer på råvarer eller fra underleverandører. Tilbudet er gyldig i 14 dager, såfremt ikke annet er skriftlig avtalt.

Pris og leveringstid er basert på at det ikke påløper merarbeid eller meromkostninger som følge av

  • at grunnlagsmateriellet er ufullstendig og mangelfullt
  • at grunnlagsmateriellet fra kunden sendes/overleveres Reklame-Huset.no senere enn avtalt
  • at det ikke kreves endringer eller tillegg i leveransen etter at avtalen er inngått
  • at det ikke påløper meromkostninger til programvare/materiale som er spesielt innkjøpt eller bearbeidet for en ordre og som blir overflødig fordi kunden endrer sin ordre etter at avtalen er inngått.

For digitale tjenester tas det forbehold om prisendring for programvarer som kreves for å kunne utføre oppdraget.

Fraktkostnader kommer i tillegg og må betales av kjøper hvis ikke annet er avtalt skriftlig på forhånd. Ordrebekreftelse ved trykkordre må godkjennes av kunde innen 2 dager for at ordren skal være gyldig. Reklame-huset.no kan endre priser og betingelser for ordren hvis de ikke mottar ordrebekreftelsen innen 2 dager.

Klisjè og oppstartskostnader forekommer alltid ved trykkordre, hvis annet ikke er avtalt. Denne kostnaden blir oppgitt når trykkfil er mottatt eller ferdig produsert.

Salgspant

Reklame-huset.no har salgspant i de leverte varer inntil salgssum med tillegg av renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. panteloven.

Betaling

Full betaling skal skje innen 10 dager, såfremt ikke annet skriftlig foreligger. Etter forfall beregnes morarenter jfr. lov om forsinkelsesrenter.

Reklame-Huset.no kan gi avslag på kreditt uten nærmere begrunnelse. Dersom kunden anses som ikke kredittverdig, kan Reklame-Huset.no be om forskuddsbetaling delvis eller i sin helhet.

Kunden vil kun bli fakturert for det faktiske leverte antallet og ikke det bestilte antallet. Faktiske antallet kan avvike 0-10 % i forhold til bestilt antall avhengig av type produkt.

Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er Reklame-Huset.no berettiget til delvis fakturering.

Forsinkelser / Force majeure

Reklame-Huset.no kan ikke stilles til ansvar ved eventuelle forsinkelser ved leveranse som Reklame-Huset.no ikke kan råde over. Herunder også forsinkelser fra underleverandører som ikke de kan råde over.

Det tas også forbehold for force majeure ved alle ordremottakelser. Vi forbeholder oss rett til å heve ordren helt eller delvis, eller utsette levering ved streik eller lock-out, ødeleggelser pga. brann- eller vannskader, maskin- og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel eller andre leveringsproblemer av samme karakter.

Det ytes ikke kompensasjon forbundet med økonomisk tap ved forsinket levering.

Reklamasjon

All reklamasjon skal meldes skriftlig senest 14 dager etter mottakelse av varene, ellers anses kunden for å ha akseptert varene. All retur skal være forhåndsavtalt, og skal returneres forsvarlig emballert med følgeseddel. Ved reklamasjon må det fremlegges prøver eller bilder av det reklamerte produktet.

Kunden må gi full tilgang til varene ved reklamasjon. Reklame-huset.no har alle rettigheter for å utføre kontroll på varene. Hvis det viser seg at kunden har forårsaket skaden/feilene på varene, vil ingen kompensasjon bli gitt. Ved trykkordre må det forekomme feil på over 3 % av leverte varer, for å ha rett på reklamasjon.

Trykkordre

Etter at kunden har mottatt korrektur på trykklar fil har Reklame-Huset.no intet ansvar for feil eller mangler i trykk. Kjøper må påregne noe avvik i fargenyanser i forhold til foreviste fargeprøver på skjerm og utskrifter.

Det kan forekomme avvik i produkter som er håndproduserte.

Spesialbestilte varer med trykk kan variere i antall med 10-20% i henhold til bestilt antall. Kunden blir fakturert for reelt leverte varer.

Frakt

Fraktkostnader baseseres utifra vekt og Posten/Bring sine satser. Ved store ordre eller dersom annet er avtalt, kan andre fraktleverandører benyttes.

Tapt eller skadet postsending

Posten/Brings ansvar for en postsending inntrer når en sending er innlevert til Posten. Postens ansvar for en postsending opphører når sendingen er:

  1. Utlevert til adressaten
  2. Stilt til adressatens rådighet på en adresse som denne har oppgitt
  3. Returnert og utlevert til avsender, der utlevering etter punkt 1 og 2 ikke kan gjennomføres.

Krav om erstatning må altså fremsettes når pakken hentes på Posten eller utleveres på din adresse. Dersom du aksepterer og mottar en forsending med synlige skader, fraskriver du Postens erstatningsansvar og kan dermed ikke kreve erstatning for den skadede postsendingen. (Les mer om Postens generelle leveringsvilkår her).

Reklame-Huset.no erstatter ikke registrerte postsendinger som skades eller går tapt i tiden fra innlevering til utlevering hos Posten.

Uavhentede pakker

Posten sender ut en påminnelse dersom du glemmer å hente en bestilt pakke. Dersom du fortsatt ikke henter ut pakken innen oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss. For uavhentede og ikke-betalte pakker vil du blir belastet et gebyr for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken, samt eventuelt gjeldende fraktkostnader for å sende varene på nytt. 

Vi tilbyr ikke refusjon av ordren i slike tilfeller.

Returadresse

Produktene som skal i retur sendes til følgende adresse:

Reklame-huset.no AS
Kjerkevegen 16
2070 Råholt

Husk å merke forsendelsen med navn og ordrenummer.  

Leveringstider

Leveringstider avtales i pristilbudet.

Det må beregnes 1-3 virkedager ekstra for ordre som skal sendes med standardlevering hos Posten/Bring. Ekspresslevering kan avtales.

Opphavsrett

Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av logo/merkenavn, skrift, bilder og annet materiale som benyttes. Dette må kunne fremlegges på forespørsel. Reklame-huset.no tar ikke ansvar for misbruk i henhold til ovenstående.

Domene og webhotell

Domene og webhotell er løpende tjenester med minst 12 måneders varighet. Tjenesten er løpende og vil automa- tisk bli fornyet for nye 12 måneder, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av tjenesten er inn- levert. Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Avtalen for domene og webhotell er inngått når kunden har sendt korrekt skriftlig informasjon, og Reklame-Huset. no ved epost har bekreftet at bestillingen er mottatt.

Kundens ansvar iht .no-domene

Virksomheter må ha et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, privatpersoner må være over 18 år og registrert med fødselsnummer i Folkeregisteret. Kunden plikter å følge regelverket som gjelder til enhver tid for norske domener: www.norid.no/no/om-domenenavn/regelverk-for-no/

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Reklame-Huset.no er ikke ansvarlige for de problemer det eventuelt i ettertid vil medføre å ikke ha oppdatert whois til rett informasjon.

Digitale tjenester

Reklame-Huset.no skal gi kunden tilgang på de tjenester som er bestilt. Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, uforutsette eller varslede stopp for vedlikehold og lignende.

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal kunden henvende seg til Reklame-Huset.no. Ved feilmeldinger vil det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til de kjøpte produkter av oss.

Kunden er selv ansvarlig for å holde systemer og nødvendige programvare oppdatert dersom ikke annet er avtalt.

Reklame-Huset.no holdes ikke ansvarlig dersom kunden har unnlatt å utføre nødvendige oppdateringer eller har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer i systemene. Vi kan heller ikke holdes ansvarlig dersom brukere av internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til kundens digital systemer og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Vi tar kun ansvar for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra vår side, og det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for tjenesten i ett år.

Digitalt innhold

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere, informasjon på eget internettområde dersom ikke annet er avtalt.

Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens ansvar. Materiale som publiseres eller henvises til fra kundens hjemmeside skal være i overensstemmelse med norsk lov. Reklame-Huset.no kan anmode kunden om å fjerne krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, og/eller anmelde forholdet, når mistanke om opphavsrettslig krenkelse synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Reklame-Huset.nos sitt krav om å fjerne materialet.

Rettigheter

Reklame-huset.no forbeholder retten til å benytte alle produserte varer som prøve og samtidig benytte dette i markedsføringen

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Reklame-Huset.no. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan Reklame-Huset.no, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med Reklame-Huset.no, eller i lovbestemte tilfelle. Se forøvrig vår personvernerklæring.

 

Vi ønsker deg en god og trygg handel hos oss!